Bavaruki

Home Up Introduction

Breeder :  Mrs. J.Jones                            Phone:                               e-mail:                           www.bavarukileonbergers.com

 

Litters 1 - 6 Litters 7 - 12 Litters 13 - 18 Litters 19 -
2002 - 2006 2007 - 2012 2013 - 2017 2017 -

Quick Health Check -  Bavaruki

Bavaruki Akalanka Hips 3:4 Elb 0 Eyes Clear 28/04/08          
Bavaruki Alankar at Seaxa Hips 8:4 Elb 1            
Bavaruki Aleron Hips 3:2 Elb 0 Eyes Clear 02/04/05          
Bavaruki Angani for Vectiseleon Hips 6:8 Elb 0 Eyes Clear 13/11/05   LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki Aragon Hips 9:12 Elb 0

Eyes Clear 09/05/04

         
Bavaruki Bronco Bannock Hips 2:4 Elb 0

Eyes Clear 02/02/18

G/PLA Grade 1 02/02/18        
Bavaruki Bronco Bloomer Hips 7:5 Elb 0

Eyes Clear 08/01/19

G/PLA Grade 1 23/04/19        
Bavaruki Bronco Luchi Hips 3:5 Elb 0

Eyes Clear 15/02/17

         
Bavaruki Calula Bear from Pharoleos Hips 4:3 Elb 0 Eyes Clear 03/08/08          
Bavaruki Camambear         LPN1 : Clear      
Bavaruki Cassini Bear         LPN1 : Clear      
Bavaruki Charlie Bear Hips 3:3 Elb 0 Eyes Clear 29/12/11          
Bavaruki Cleopatra Bear Hips 4:3 Elb 0 Eyes Clear 05/08/07          
Bavaruki Darling Denzel Hips 8:3 Elb 0 Eyes Clear 21/11/06          
Bavaruki Dishy Diesel at Jantonely Hips 0:4 Elb 0 Eyes Clear 25/02/08          
Bavaruki Dream of Glory for Wolfen Hips 5:6 Elb 0 Eyes Clear 13/07/13   LPN1 : Clear      
Bavaruki Excaliber         LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki Extra Smooth Hips 5:3 Elb 0 Eyes Clear 01/07/14   LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki Eye of the Storm Hips 3:4 Elb 0 Eyes Clear 13/11/12   LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki Fisco Breitling     Eyes Clear 20/10/17          
Bavaruki Fisco Emporia Hips 6:5 Elb 0 Eyes Clear 27/07/19 G/PLA Grade 1 06/08/18 LPN1 : Clear      
Bavaruki Fisco Rolex Hips 3:0 Elb 0 Eyes Clear 10/08/20 G/PLA Grade 1 LPN1 : Clear LPN2 : Clear   LEMP : Clear
Bavaruki Fisco Rumba     Eyes Clear 12/03/17          
Bavaruki Fisco Tissot Hips 4:6 Elb 0 Eyes Clear 14/10/19 G/PLA Grade 1 31/01/18        
Bavaruki Fisichella (Imp)         LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki Fitz Good Hips 0:3 Elb 0 Eyes Clear 14/11/07          
Bavaruki Formidable Oldholbans Hips 3:6 Elb 0 Eyes Clear 11/06/12   LPN1:D/N Carrier LPN2 : Clear    
Bavaruki Fortune Kookie (Imp) Hips 6:4 Elb 1 Eyes Clear 23/05/16   LPN1 : Clear      
Bavaruki Frazzel of Starlake Hips 3:5 Elb 0 Eyes Clear 20/08/10          
Bavaruki French Lace (Imp) Hips A       LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki Ginky at Starlake (Imp) Hips 3:4 Elb 0 Eyes Clear 26/11/13   LPN1 : Clear      
Bavaruki High Jinxs at Pagency Hips 3:4 Elb 0 Eyes Clear 03/03/13   LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki High N Mighty Hips 0:0 Elb 0 Eyes Clear 05/04/12          
Bavaruki Just A Hullabalou at Pagency Hips 8:7 Elb 0 Eyes Clear 03/10/10   LPN1:D/N Carrier      
Bavaruki Just Gorgeous     Eyes Clear 29/08/10          
Bavaruki Just Priceless Hips 7:3 Elb 1 Eyes Clear 06/06/11          
Bavaruki Kaldan Margaux Hips 7:6 Elb 0 Eyes Clear 26/11/13          
Bavaruki Kielan Lady Bird     Eyes Clear 19/04/19 G/PLA Grade 2 19/04/19        
Bavaruki Koole Cappuccino Hips 3:5 Elb 3 Eyes Clear 21/06/16          
Bavaruki Koole Kopi Luwak     Eyes Clear 04/04/17          
Bavaruki Koole Macchiato               LEMP : Clear
Bavaruki Koole Skinny Latte     Eyes Clear 06/05/16          
Bavaruki Kurudi Kushtea at Starlake Hips 4:6 Elb 0 Eyes Clear 08/08/19 G/PLA Grade 2 17/01/18       LEMP : Clear
Bavaruki Kusan Barzona Hips 2:5 Elb 0 Eyes Clear 07/10/21 G/PLA Grade 0 14/10/19       LEMP : D/N Carrier
Bavaruki Kusan Beefmaster Hips 2:3 Elb 0 Eyes Clear 26/11/21 G/PLA Grade 0 07/03/19    Grade 1 26/11/21        
Bavaruki Lejon Jitterbug with Leonbeck Hips 6:5 Elb 0 Eyes Affected - HC - 14/06/21 G/PLA Grade 2 14/06/21 LPN1 : Clear LPN2 : Clear LPNN3 : Clear LEMP : Clear
Bavaruki Scojo Dodge     Eyes Clear 10/08/19          
Bavaruki Temo Lovato with Anjaleo Hips 5:3 Elb 0 Eyes Clear 20/06/20 G/PLA Grade 2 20/06/20        
Bavaruki Veba Valegro     Eyes Clear 14/05/21 G/PLA Grade 2 14/05/21